CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES

EXPOSA:

1.- Que havent estat informat de forma expressa de l’existència d’un fitxer de dades personals gestionat per la Fundació i Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears a fi i efecte de facilitar informació puntual relacionada amb el servei ofert.

2.- Que havent estat informat expressament del caràcter voluntari del subministrament de les dades personals, de les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, per part del titular de les dades que hi apareixen, per simple comunicació escrita adreçada a la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona) de conformitat amb el què estableix el nou Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 2016/679 UE del 27 d’abril.

3.- Que se li comunica que en cas de considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Estatal de Protecció de Dades.

4.- Que se li comunica que es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades a través de l’e-mail protecciodedades@academia.cat

5.- Que se li informa que les seves dades personals es conservaran durant el període de temps necessari per a la prestació del servei i un cop aquest s’acabi es conservaran durant 1 mes.

6.- Que la comunicació de dades que realitza és necessària per poder fer ús del servei, per tant, en el supòsit de no proporcionar-les no en podrà fer ús.

7.- Que amb la informació comunicada no es realitzen decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

COMUNICA:

Les dades contingudes en aquest formulari d’inscripció, prestant el seu consentiment exprés per tal que aquetes dades s’integrin en el fitxer gestionat per la Fundació i Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, als efectes consignats a l’expositiu 1 d’aquest document

DECLARA:

Comunicar les dades personals contingudes en aquest document, que ha llegit i entén l’exposició de la gestió que això implica i que accepta les condicions definides en el text, donant la seva conformitat.